I-Center Tour

Human Resources takes new employees on a tour of the BYU-Idaho Center.
I-Center Tour